+36 30 300-4251 [email protected]

Alapszabály

ALAPSZABÁLY

 

/ a 2008. 10. 13-i módosítással egységes szerkezetben /

A jelen egyesületet a Magyar Köztársaság Alkotmányának, az 1989. évi II. törvénynek, valamint a Ptk. 61-64.§-ai alapján kívánják létrehozni az alapító tagok.

 

I. ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK

 • Az egyesület legfőbb szerve: a taggyűlés
 • Képviseletre jogosult: az elnök
 • Az egyesület neve: Polgári Egyesület Szombathelyért(PESZ)
 • Az egyesület székhelye és címe: Szombathely, Kőszegi u. 25. I/5.

 

II. AZ  EGYESÜLET  CÉLJAI

1./ A nemzeti kultúra, a polgári és keresztény értékek ápolása, kulturális örökségünk megóvása.

2./ Ismeretterjesztő tevékenység végzése.

3./ Természettudatos magatartás erősítése, formálása.

4./ Karitatív tevékenység.

5./ Civil szervezetekkel  kapcsolattartás.

6./ A városi és az országos közéletben való részvétel.

 

III. TAGSÁG  ÉS  CSATLAKOZÁS

1./ Az egyesület tagja lehet bármely 18. életévét betöltött magyar állampolgár, amennyiben az egyesület céljait magáévá teszi, az egyesület munkáját segíti, a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz, és akit az egyesület tagnyilvántartásába bejegyeznek.

2./ Új tag felvételéhez kettő, legalább egy éves tagsági viszonnyal rendelkező egyesületi tag ajánlása szükséges. A tagság iránti kérelmet írásban az egyesület elnökénél lehet előterjeszteni. A tagfelvételről az elnök előterjesztése alapján a taggyűlés dönt a jelenlevők 50%+1 fő szavazatával.

3./ A tagok jogai és kötelezettségei:

a)Minden tag részt vehet az egyesület rendezvényein.

 1. b) Valamennyi tag az egyesület bármely tisztségére javaslatot tehet és választhat tisztségviselőket és maga is választható.
 2. c) A tagok kötelesek az egyesület céljaival egyetértésben, azoknak megfelelően tevékenykedni.
 3. d) A tag véleményt mondhat az egyesület tevékenységéről, javaslatokat tehet a programokkal kapcsolatban.
 4. e) A társadalmi szerv törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
 5. f) A tagok kötelesek továbbá az egyesületi tagdíjat előre, legalább negyedévenként – jan. 15., ápr. 15., júl. 15., okt. 15. napjáig történő esedékességgel – befizetni.

4./ A tagság megszűnik:

 1. a) a tag halálával,
 2. b) a tag kilépésével,
 3. c) ha a tagot szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre – ide értve a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést is – ítélték,
 4. d) a tag kizárásával, melyről azelnök előterjesztése után a taggyűlés dönt a jelenlévők 50%+1 fő szavazatával ( Az egyesület  a tagot az egyesületből kizárhatja, amennyiben a tag írásbeli felszólítás ellenére  nem tesz  eleget az  alapszabályban, vagy jogszabályban előírt kötelezettségének, az egyesület céljának  elérését egyéb magatartásával  nagymértékben veszélyezteti. A kizárásról az elnök előterjesztése után a taggyűlés dönt a jelenlévők 50%+1 fő szavazatával.),
 5. e) törléssel, amennyiben a taghárom havi tagdíjfizetési kötelezettségének, írásbeli felszólításra, a felszólítás kézbesítésétőlszámított 30 napon belül nem tesz eleget. Ezen feltétel bekövetkezte esetén az elnök köteles a tagot  a tagnyilvántartásból  törölni.

5/. Pártoló tagság

 1. Az egyesület pártoló tagja lehet bármely 18. életévét betöltött magyar állampolgár, amennyiben az egyesület céljait magáévá teszi, az egyesület munkáját segíti, a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz, és akit az egyesület tagnyilvántartásába bejegyeznek.
 2. Pártoló tag felvételéhez kettő, legalább egy éves tagsági viszonnyal rendelkező egyesületi tag ajánlása szükséges. A tagság iránti kérelmet írásban az egyesület elnökénél lehet előterjeszteni. A tagfelvételről az elnök véleményezése után a taggyűlés dönt a jelenlévők 50%+1 fő szavazatával.
 3. A pártoló tag részt vehet az egyesület taggyűlésein, rendezvényein, de egyesületi tisztségre nem választható és a taggyűlés döntéseinél szavazati joggal nem rendelkezik.
 4. A pártoló tag véleményt mondhat az egyesület tevékenységéről, javaslatokat tehet a programokkal kapcsolatban.
 5. A pártoló tag köteles a pártolói tagdíjat -mely megegyezik a teljes jogú tagok tagdíjával- előre, legalább negyedévenként – jan. 15., ápr. 15., júl. 15., okt. 15. napjáig történő esedékességgel – befizetni.

f)A pártoló tagság megszűnésére vonatkozó előírások értelemszerűen megegyeznek az Alapszabály III. fejezet 4. pontja alatt rögzítettekkel.

 

IV. AZ  EGYESÜLET  SZERVEZETE ÉS  KÉPVISELETE

 

1./ A taggyűlés

1.1./ Az  egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, melyet  a tagok  összessége alkot. A taggyűlés   akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a + 1 fő  jelen van.

1.2./ A taggyűlés legalább évente kétszer ülésezik. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, ha a tagok 1/3-a kéri az ok és cél megjelölésével, ill., vagy ha azt az ellenőrző bizottság kéri.

1.3./ A taggyűlés hatásköre:

 1. a) az alapszabály megállapítása és módosítása, a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatával,
 2. b) az elnökelőterjesztése után döntés a tagfelvételről, és tag kizárásról a jelenlévő tagok 50%+1 fő szavazatával,
 3. c) az éves költségvetés -benne a tagdíj meghatározásával-, valamint éves zárszámadás és beszámoló jelentés elfogadása, a jelenlévő tagok 50%+1 fő szavazatával,
 4. d) az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása a taggyűlésen jelenlévő tagok 2/3-os támogató szavazatával, titkos szavazással.
 5. e) az elnökség évi beszámolójának elfogadása, a jelenlévő tagok 50%+1 fő szavazatával,
 6. f) a tiszteletbeli elnök megválasztása, visszahívása, a jelenlévő tagok 50%+1 fő szavazatával, nyílt szavazással.
 7. g) az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, és visszahívása a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatával, titkos szavazással
 8. h) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása, a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatával

1.4./ A taggyűlés működése, döntése:

 1. a) A taggyűlést írásbeli meghívóval, a napirendi pontok megjelölésével 8 nappal annak meg tartása előtt kell összehívni.
 2. A taggyűlés határozatképtelensége esetén, az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 15 napon belül ismét összehívott, megismételt taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, de legalább 10 fő egyesületi tag jelenléte szükséges.
 3. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, azaz a jelenlévők legalább 50% + 1 tag támogatása szükséges a döntéshozatalhoz.
 4. d) Az alapszabály megállapításához és módosításához, az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, kimondásához, valamint jogszabályban és alapszabályban meghatározott egyéb esetekben a taggyűlés minősített többséggel meghozott határozata szükséges, mely azt jelenti, hogy a határozatképes taggyűlésen a jelenlévő tagok 2/3 részének a szavazata szükséges a döntéshozatalhoz.
 5. e) A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg, a taggyűlés az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait titkos szavazással választja meg vagy hívja vissza.
 6. f) A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza: a taggyűlés helyét, idejét, a részt vevő személyek megnevezését, a napirendet, a meghozott határozatokat, azok számát, tartalmát, időpontját, hatályát, a határozatot ellenzők és támogatók számarányát, a taggyűlésen történt további eseményeket, a jegyzőkönyvvezető, és 2 tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

 

 1. Az elnökség

2.1./ Az egyesület vezetésére a taggyűlés által megválasztott  elnökség jogosult, melynek tagjait a taggyűlés 4 évre választja.

2.2./  Az elnökség 3 főből áll:

– elnök

– 2 fő elnökségi tag

2.3./  Az elnökség feladat és hatásköre:

 1. a) az egyesület jogszabály szerinti működésének biztosítása,
 2. b) megtárgyalja és véleményezi az éves költségvetést -benne a tagdíj meghatározásával-, valamint az éves beszámoló jelentést,
 3. c) összeállítja és megszervezi az egyesület programjait.

2.4./ Az elnökség működése, döntése:

 1. a) Az elnökséget írásbeli meghívóval, a napirendi pontok megjelölésével 8 nappal annak megtartása előtt kell összehívni. Az üléseket az elnök vezeti.
 2. b) Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül legalább 3 elnökségi tag jelen van.
 3. c) Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 15 napon belül új elnökségi ülést kell összehívni. A megismételt elnökségi ülést az eredeti elnökségi ülés meghívójában az eredeti elnökségi ülés határozatképességétől függő feltétellel, tűzhető ki.
 4. d) Az elnökség döntéseit a jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza.

e)Az elnökség működési, határozathozatali rendjét saját szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

 1. f) Az elnökség – nehéz anyagi körülmények között élő tag, pártoló tag egyéni, írásban benyújtott kérelme alapján – nevesítve dönthet kedvezményes tagdíj megállapításáról, vagy tagdíj tartozás elengedéséről.

2.5./  Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

 a.) Az elnökfeladat- és hatásköre:

(1)  Képviseli az egyesületet, aláírásával az egyesület számára jogokat szerezhet és kö-  telezettséget vállalhat.

(2)  A taggyűlés elé terjeszti az éves költségvetést –benne a tagdíj meghatározásával -, valamint éves zárszámadást és beszámoló jelentést.

(3)  Az egyesület bankszámlája felett az elnök, két elnökségi tag közül bármelyikkel együttesen rendelkezik.

(4)  Összehívja és levezeti a taggyűlést.

 1. b) Az elnökség tagjainakfeladat- és hatásköre:

Az elnökség bármelyik tagja az elnök távollétben, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.

 

2.6./ Az egyesületben az utalványozási jogot olyan elnökségi tagjogosult gyakorolni, aki bankszámla feletti rendelkezési joggal nem rendelkezik.

 

2.7./ Tiszteletbeli elnök:

(1)  Az egyesület a tagjai közül, a jelenlevő tagok 50%+1 fő szavazatával a taggyűlésen, nyílt szavazással tiszteletbeli elnökötválaszthat.

(2)   A tiszteletbeli elnök az elnökség felkérésére képviseli az egyesületet.

(3)  A tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik.

2.8./ Az elnökség tagjainak a visszahívását a tagság legalább 20%-át kitevő tag írásban az elnökséghez benyújtott beadványával kezdeményezheti.

 

 1. Ellenőrző bizottság

3.1./  Az egyesület felügyelő szervkéntellenőrző bizottságot hoz létre.A tagjait a taggyűlés választja 4 évre az egyesület tagjai közül a IV./1. pontban részletezettek szerint, titkos szavazással.

3.2./  Az ellenőrző bizottság 3 főből áll:

– elnök

– 2 fő ellenőrző bizottsági tag

Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, aki az elnökség tagja.

3.3./  Az ellenőrző bizottság ülését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az ellenőrző bizottság ülését össze kell hívni akkor is, ha bármely elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével kéri.

3.4./  Az ellenőrző bizottság hatásköre:

 1. a) Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 2. b) Az ellenőrző bizottság tagjai az egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.
 3. c) Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet / taggyűlést, elnökséget / tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

(1)az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

(2)  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 1. d) Az intézkedésre jogosult vezető szervet /taggyűlést, elnökséget/ az ellenőrző bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv /taggyűlés, elnökség/ összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.

3.4./  Az ellenőrző bizottság működése, döntése:

 1. a) A bizottság ülését írásbeli meghívóval, a napirendi pontok megjelölésével 8 nappal annak megtartása előtt kell összehívni.
 2. b) A bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van, határozatát szótöbbséggel hozza.
 3. c) Határozatképtelenség esetén az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 15 napon belül ismét összehívott, megismételt bizottsági ülés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
 4. d) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve ha jogszabály vagy alapszabály minősített többséget kíván meg a határozathozatalhoz. A bizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 5. e) A bizottság működési, határozathozatali rendjét saját szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

 

V. AZ  EGYESÜLET  VAGYONA ÉS  GAZDÁLKODÁSA

 

1./  Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az  egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2./  Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, rendezvények bevételéből és pályázatok útján nyert eszközök értékéből áll.

3./  Az egyesület célja érdekében a taggyűlés felhatalmazásával vállalkozhat, az ilyen tevékenységből eredő jövedelem is bevételi forrásnak minősül.

4./  Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott  tevékenységre fordítja.

 

VI. AZ  EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

1./ Az egyesület megszűnik:

(1) ha a tagok száma 10 fő alá csökken,

(2) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlással,

(3) feloszlatással,

(4) megszűnésének megállapításával.

2./ Megszűnés esetén a vagyonról a taggyűlés dönt. Amennyiben az egyesület feloszlatással vagy megszűnésének megállapításával szűnik meg, a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyon hasonló célú egyesület, vagy más civil szervezet támogatására fordítandó.

 

3./ Az egyesület határozatlan időre jön létre és a bíróság nyilvántartásából való törléssel szűnik meg.

 

VII. VEGYES ÉS  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./   Az egyesület jogi személy. A tagságnak tudomása van arról, hogy az egyesület érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez a székhelye szerinti megyei bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.

2./   Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Alkotmány, a Ptk., valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései és a szervezeti és működési szabályzat az irányadók.

3./  Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független    és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

 

A jelen alapszabályban foglaltakat a tagok, mint magukra nézve kötelezőt egyetértőleg fogadták el a 2008. október 13. megtartott taggyűlésen.

 

Kelt, Szombathelyen, 2008. 10. 13. napján. 

A jelen alapszabály a 2008. 10. 13. napján megtartott taggyűlésen elfogadottal teljes mértékben megegyezik, azt hitelesíti.

Kelt, Szombathelyen, 2008. 10. 15. napján.